Venture Cup bjuder in till Feedback breakfast (EN)

Venture Cup bjuder  in till Feedback breakfast 

Värdar är Johan & Nyström, Kungsportsavenyn

Det är alltid lika roligt och spännande att representera mig själv och Innovastart genom att delta i detta idéella arbetet med affärsplaner.

Välkommen på höstens första feedbackfrukost! I måndags öppnade årets omgång av IDEA och tävlingsbidragen har redan börjat trilla in. Efter förra terminens starka avslut känns det superroligt att få öppna en ny tävlingsomgång med en härlig frukost där vi bjuder på en blandning av nätverksmöjligheter, feedback och rykande färska tävlingsbidrag.

Venture Cup invites you to feedback breakfast

Hosts are Johan & Nyström, Kungsportsavenyn

It’s always as fun and exciting to represent myself and Innovastart by participating in this ideal work with business plans.

Welcome to the autumn’s first feedback! On Monday, this year’s round of IDEA opened and the contest grants have already begun. After the end of the last semester, it is superficial to open a new race round with a delicious breakfast where we offer a mix of networking opportunities, feedback, and exciting new contests.

Investeringsmöjlighet med snabba ryck

Investeringsmöjlighet med snabba ryck

Nu skriver jag till mitt nätverk igen därför att en innovastartmedlem har fått många intressenter vilket gör det hela ännu bättre och mer spännande.

Flera större bolag är intresserade. Potentialen är stor att Trygg i Väst blir uppköpt efter att investeringen om MSEK 1,5 rullats ut för en aktiepost om 10%, uppdelad på en eller flera investerare. Ganska snart kommer det en nyemission för att täcka expansionen i hela Sverige. Jag tycker att detta initiativ är kreativt och proaktivt vilket verkar ge framgång för konceptet. Här hjälper jag gärna till.

En högaktuell och spännande investeringsmöjlighet

“Vi är hedrade över att få vara med och hjälpa en av våra skickliga medlemmar till finansiering. Det är en ovanligt intressant investeringsmöjlighet som ligger i tiden. Här finns goda möjligheter till en bra avkastning med en relativt kort exithorisont. Bolaget har hittat ett nytt sätt att verka i en traditionell bransch som verkligen attraherar nya kunder, marknaden och skapar entusiasm i övriga samhället.”

Trygg i väst startades den 2 april 2018 och har en erfaren och skicklig ledning. Vid start gjordes en egen investering och en marknadsplan där man estimerade att bolaget skulle nå positiva siffror vid årsskiftet. Efter halva tiden konstateras att bolaget håller plan och utvecklingen ser mycket bra ut.”

Innovameter® resultat i IQ Analytics har ett högt resultat (87) som visar på en genomarbetad affärsplan och ett sunt koncept. Detta sammantaget lovar gott för framtida utveckling.

Nu behöver bolaget ta in kapital från investerare till förmånliga villkor för att fortsätta enligt plan. Läs mer på webbsidan www.innovastart.seom Trygg i Väst AB.

Vid intresse och frågor kontakta Claes Norinder på 076-1 640 420 eller claes.norinder@innovastart.se eller:

Trygg i väst affärsidé

www.tryggivast.com

Investment opportunity with fast pace.

Now I am writing to my network because an innovastart member has gained many stakeholders, making it all the better and more exciting.

Several major companies are interested. The potential is that Trygg i Väst will be bought after the investment of MSEK 1.5 has been rolled out for a 10% stake, divided into one or more investors. Pretty soon, there will be a new issue to cover expansion throughout Sweden. I think this initiative is creative and proactive, which seems to be successful for the concept. I would like to help you here.

A high-level and exciting investment opportunity
“We are honored to be involved and help one of our skilled members to finance. It is an unusually interesting investment opportunity that is in time. There are good opportunities for a good return with a relatively short exithorisont. The company has found a new way of working in a traditional industry that really attracts new customers, the market and creates enthusiasm in other communities. ”

Safe in the West started on April 2, 2018 and has an experienced and skilled management. At start-up, a separate investment and a market plan were made, which estimated that the company would reach positive figures at year-end. After half-time, it is noted that the company is keeping plans and development looks very good. ”

Innovameter® results in IQ Analytics have a high performance (87) showing a thorough business plan and a healthy concept. This overall promises good for future development.

Now the company needs to raise capital from investors at favorable terms to continue according to plan. Read more at www.innovastart.se in Trygg i Väst AB.

For interest and questions, contact Claes Norinder on 076-1 640 420 or claes.norinder@innovastart.se or:

Safe in the west business concept

www.tryggivast.com

Innovastart.se, sidan är uppe :)

Innovastart.se, sidan är uppe 🙂

Härligt!

IT avdelningen har jobbat hårt i natt och allt fungerar som normalt igen efter att sidan gått ner straxt före midnatt.

Published on: 10 Sep 2018 @ 23:12

“Just nu är det hårt tryck på vår sida Innovastart.se och den har gått ner vilket har skapat problem. Vår IT avdelning jobbar för fullt på att lösa detta. Vi arbetar för att allt skall att återgå till det normala så snart som möjligt. Vi vill också upplysa om att säkerheten är intakt och information som finns på sidan säkrad.”

Tack för det

Innovastartteamet

Innovastart.se har problem

Innovastart.se har problem

Just nu är det hårt tryck på vår sida Innovastart.se och den har gått ner vilket har skapat problem. Vår IT avdelning jobbar för fullt på att lösa detta. Vi arbetar för att allt skall att återgå till det normala så snart som möjligt. Vi vill också upplysa om att säkerheten är intakt och information som finns på sidan säkrad.

Med vänliga hälsningar

Innovastartteamet

Info@innovastart.se

Lösningen på ett samhällsproblem?

Lösningen på ett samhällsproblem? 

Ett välkommet företagsinitiativ

Nu i valtider debatteras samhällsproblem som mest och är ett högaktuellt ämne som eskalerar, t.ex. bilbränderna på sistone. Vi behöver inga missnöjesyttringar hellre engagemang och jag hoppas att alla som har den demokratiska förmånen att få rösta gör det istället.
Flera större bolag är intresserade. Potentialen är stor att Trygg i Väst blir uppköpt efter att investeringen om MSEK 1,5 rullats ut för en aktiepost om 10%, uppdelad på en eller flera investerare. Ganska snart kommer det en nyemission för att täcka expansionen i hela Sverige. Jag tycker att detta initiativ är kreativt och proaktivt vilket verkar ge framgång för konceptet. Här hjälper jag gärna till.

En högaktuell och spännande investeringsmöjlighet

“Vi är hedrade över att få vara med och hjälpa en av våra skickliga medlemmar till finansiering. Det är en ovanligt intressant investeringsmöjlighet som ligger i tiden. Här finns goda möjligheter till en bra avkastning med en relativt kort exithorisont. Bolaget har hittat ett nytt sätt att verka i en traditionell bransch som verkligen attraherar nya kunder, marknaden och skapar entusiasm i övriga samhället.”

Trygg i väst startades den 2 april 2018 och har en erfaren och skicklig ledning. Vid start gjordes en egen investering och en marknadsplan där man estimerade att bolaget skulle nå positiva siffror vid årsskiftet. Efter halva tiden konstateras att bolaget håller plan och utvecklingen ser mycket bra ut.”

Innovameter® resultat i IQ Analytics har ett högt resultat (87) som visar på en genomarbetad affärsplan och ett sunt koncept. Detta sammantaget lovar gott för framtida utveckling.

Nu behöver bolaget ta in kapital från investerare till förmånliga villkor för att fortsätta enligt plan. Läs mer på webbsidan www.innovastart.se om Trygg i Väst AB.

Vid intresse och frågor kontakta Claes Norinder på 076-1 640 420 eller claes.norinder@innovastart.se

A welcome business initiative
Now in electoral times, social problems are most debated and are a high-level topic that escalates, for example. car fires lately. We do not need any dissatisfaction, rather involvement, and I hope everyone who has the democratic advantage to vote will do it instead.
Several major companies are interested. The potential is that Trygg i Väst will be bought after the investment of MSEK 1.5 has been rolled out for a 10% stake, divided into one or more investors. Pretty soon, there will be a new issue to cover expansion throughout Sweden. I think this initiative is creative and proactive, which seems to be successful for the concept. I would like to help you here.

A high-level and exciting investment opportunity
“We are honored to be part of helping one of our skilled members to finance. It is an unusually interesting investment opportunity that is in the future. There are good opportunities for a good return with a relatively short ex-ante horizon. The company has found a new way to work in a traditional industry that really attracts new customers, the market and creates enthusiasm in other communities. ”

Safe in the West started on April 2, 2018 and has an experienced and skilled management. At start-up, a separate investment and a market plan were made, which estimated that the company would reach positive figures at year-end. After half-time, it is noted that the company is keeping plans and development looks very good. ”

Innovameter® results in IQ Analytics have a high performance (87) showing a thorough business plan and a healthy concept. This overall promises good for future development.

Now the company needs to raise capital from investors at favorable terms to continue according to plan. Read more at www.innovastart.se about Trygg i Väst AB.

For interest and questions, contact Claes Norinder on 076-1 640 420 or claes.norinder@innovastart.se